ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, online via onze website of via onze Facebook pagina,  gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

01. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere afspraak, aanbieding, behandeling tussen Praktijk Liat Adar en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

02. INSPANINGEN

Praktijk Liat Adar staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

Praktijk Liat Adar zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

03. AFSPRAKEN

De cliënt dient de medewerkers van Praktijk Liat Adar voor het aangaan van de overeenkomst op de
hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. De cliënt heeft de plicht alle door de medewerker gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk telefonisch, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, telefonisch of via de mail info@liatadar.nl melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag  Praktijk Liat Adar 100% van de prijs voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Praktijk Liat Adar moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

04. BETALING

Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

05. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet Praktijk Liat Adar vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Praktijk Liat Adar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Praktijk Liat Adar behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie onze privacy policy

06. AANSPRAKELIJKHEID

Praktijk Liat Adar is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst is toe te rekenen.

De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Praktijk Liat Adar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Praktijk Liat Adar.

07. BESCHADIGING EN DIEFSTAL

Praktijk Liat Adar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

08. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk dan wel elektronisch gemeld worden aan de eigenaar van Praktijk Liat Adar.

Praktijk Liat Adar dient klachten afdoende te onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

09. BEHOORLIJK BEDRAG

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Liat Adar het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10. RECHT

Op elke overeenkomst tussen Praktijk Liat Adar en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.